IS naudotojai registruojami pagal Rektoriaus įsakymu reglamentuotą tvarką bei privalo saugoti asmens duomenų paslaptį.

Susipažinti su privalomais visiems naudotojams saugos reikalavimais ir atsakomybe už jų nesilaikymą galite skyrelyje Duomenų sauga.

Jei darbuotojas naudosis tik savitarnos posisteme, jam reikia  būti registravusiam VU E. tapatybių valdymo sistemojeStudijų programų administravimas
Studijų programų registrų administravimas, studijų planų sudarymas, peržiūra, spausdinimas. Sesijų tvarkaraščių administravimas. Studijų programų srautų kūrimas. Klasifikatoriai, statistinės ataskaitos.

Studijuojančiųjų administravimas
Asmens duomenys (ir kontaktinės informacijos keitimas), studijos (ataskaitos apie studijų rezultatus, studijų rezultatų tvarkymas, sesijos tvarkaraštis, studento priėmimas PD studijoms, individualus LD planas, studento priėmimas LD studijoms, studento priėmimas BUS, kursinių darbų administravimas, rašto darbų temų/vadovų registracija, studijų kitoje AM rezultatų įskaitymo kortelė, individualus BD planas, papildomos informacijos priedėlyje tvarkymas (tik SD)),  finansiniai duomenys (mokėjimo kvitas, bankų kortelių įrašymas, išmokėtos išmokos, sumokėti mokesčiai, informacija apie finansinių įsipareigojimų vykdymą, registravimas socialinei paramai gauti, išmokos, duomenys metinei pajamų deklaracijai VMI), dokumentų ruošimas (pažymos apie studijas, studijų rezultatus, gautas išmokas, išduotą diplomą (tik SD), svertinį vidurkį (tik SD), aritmetinį vidurkį (tik SD ir MF), akademinė pažyma, pažymų ataskaita, diplomo kopija, diplomo priedėlio kopija, studijų sutartis, dipomo priedėlio eskizas), įsakymų išrašų santraukos, vartotojų integruota pranešimų sistema (VIPS) (informaciniai pranešimai); Darbas naujame lange (studentų paieška visoje bazėje, pažyma apie studento įmokas už studijas, dokumentų registracijos žurnalas, egzaminų lapelių tvarkymas).

Informacija apie studentus
Informacija apie visus studentų Informacinėje sistemoje archyvinius studentų duomenis (asmens, studijų ir kontaktinė informacija). Paieška pagal būseną, studijų vietą, priėmimo/baigimo metus ir t.t. Kai kurie šiuo metu duomenų bazėje esantys duomenys prieš keletą metų nebuvo kaupiami, todėl dalies informacijos anksčiau priimtiems į VU studentams gali nebūti.

Įsakymai
Įsakymų apie studentus ruošimas (Rektoriaus ir Padalinio vadovo įsakymai).

Studentų reitingavimas
Geriausiųjų eilių sudarymas, tvarkymas, publikavimas; ankstesnių eilių peržiūra; studijų finansavimo pobūdžių keitimas po sesijos, studentų eilės dėl VFk praradimo (studijų programų svertiniai vidurkiai publikavimui), pretendentų į studijų kainos kompensavimą eilės pagal studijų kryptis, likusiųjų pretendentų į studijų kainos kompensavimą eilės; stipendijų už pažangumą paskirstymo žiniaraštis grupėmis, sesijos rezultatų žurnalas.

Stipendijos
Išmokų (įvairių stipendijų, pašalpų, premijų, paramų, išmokų, išskaičiavimų pagal vykdomuosius raštus) studentams, doktorantams ir rezidentams valdymas. Duomenų testavimas (gaunantys išmokas, bet jau nutraukiantys/sustabdantys studijas). Studentai, rezidentai ir doktorantai nepranešę banko kortelės/sąskaitos. Įvairios išmokėjimų ataskaitos. Pažymų apie išmokas spausdinimas.Lėšų paskirstymas (studentų pažangumo stipendijoms). Stipendijų paskirstymo įsakymų įvedimas (padaliniuose semestro pradžioje). Stipendijų skyrimo ir lėšų panaudojimo ataskaitos, išmokų įsakymai (paieška, neįvykdyti įsakymai, įsakymų įrašymas). VSF išmokos (informacija apie paskirtas išmokas ir nesimokančius studentus).

Absolventai
Duomenų studijų pabaigos etape vykstančiuose procesuose įvedimas. Diplomų teikimų tvarkaraštis, specialių diplomų paskirstymas, baigiamųjų darbų temų sąrašai, statistika ir t.t. Baigiamasis etapas (baigiamojo etapo tvarkaraščio sudarymas (tik SD), baigiamojo etapo įsakymai, gynimo komisijų kūrimas, gynimų tvarkaraščio kūrimas, žiniaraščių, protokolų rengimas, studijų rezultatų įvedimas, baigiamojo etapo eiga, statistika).

Laisvųjų klausytojų administravimas
Nenuosekliųjų studijų, laisvųjų klausytojų ir studentų po braukimo registravimas, jų duomenų peržiūra, sutarčių sudarymas, priėmimo įsakymų rengimas.

Dalykų klasifikatoriaus administravimas
Studijų programų dalykų klasifikatoriaus duomenų tvarkymas, analizė.

Diplomų priedėlių rengimas
Absolventų kompiuterinių diplomų priedėlių, pažymėjimų ruošimas ir spausdinimas. Diplomų bei priedėlių kopijų, asmens bylų, baigimo dokumentų registracijos žurnalo rengimas ir spausdinimas.

Rezidentūros pažymėjimų rengimas
Pažymėjimų regimas (Rezidentūtos ir doktorantūros skyriaus darbuotojams)

Rezidentų administravimas
Gydytojų rezidentų III-iosios pakopos studijų administravimas.

ETD administravimas
Elektroninių tezių ir disertacijų (ETD) sistemos administravimas. Naudojama studentų įvestų  baigiamųjų  darbų patikrinimui, skelbimo lygio požymių paskyrimui ir t.t.

Plagiato patikra (EPAS)
Plagiato patikros programa fakultetų administratoriams.

Vertinimų įrašymas iš lapelių 
Egzamino (įskaitos) lapelio paruošimas bei įvertinimų įvedimas.

Sesija
Sesijos rezultatų įvedimas iš žiniaraščio.

Sesijos žiniaraščių ruošimas dėstytojams
Sesijos žiniaraščių ruošimas ir spausdinimas (ruošia administratoriai, nurodydami dėstytoją).

Studentų bankų sąskaitos/kortelės
Studento banko sąskaitos registravimas IS išmokų pervedimui.

Studentų įmokų administravimas
Studentų įmokų administravimas bei įvairios ataskaitos.

Studento įmokos už studijas
Pažyma apie įmokas bei studentų įmokos už studijas.

Sesijos rezultatų ataskaitos ir skolininkų sąrašai
Sesijos rezultatų ataskaitos, bendros pažymių pasiskirstymo ataskaitos, pažymių pasiskirstymo ataskaitos pagal dalykus, studijų rezultatų statistika pagal dėstytojus ir neišlaikiusiųjų sesijos studentų sąrašai.

Studentų ir studijų statistika
Įvairios ataskaitos apie studentus pagal įvairius parametrus. Studijų statistika: pagal padalinius, mokyklas, diplomantai, suvestinės, suvestinės apie studentų judėjimą, studentų skaičius.

Našlaičių ir neįgaliųjų sąrašai
Studijuojančiųjų studentų našlaičių, neįgaliųjų ir užsieniečių sąrašai.

Studentų pasirenkamųjų dalykų (PD) administravimas
Studentų registravimasis į pasirenkamuosius dalykus (PD), registracijos eiga ir kontrolė, klausytojų grupių sudarymas, atsiskaitymo dokumentų ruošimas, dalykų atsiskaitymo rezultatų įvedimas. Statistinės ataskaitos. Registracijos tvarkaraščio sudarymas (tik SD).

Studentų laisvųjų dalykų (LD) administravimas
Studentų registravimasis į laisvuosius dalykus (LD), registracijos eiga ir kontrolė, klausytojų grupių sudarymas, dalykų įvertinimo dokumentų ruošimas, dalykų atsiskaitymo rezultatų įvedimas. Statistinės ataskaitos. Registracijos tvarkaraščio sudarymas (tik SD).

BU modulių administravimas
Studentų registravimasis į bendrųjų universitetinių studijų (BU) dalykus / modulius, registracijos eiga ir kontrolė, klausytojų grupių sudarymas, dalykų įvertinimo dokumentų ruošimas, dalykų atsiskaitymo rezultatų įvedimas. Statistinės ataskaitos. Registracijos tvarkaraščio sudarymas (tik SD).

Studento akademinė pažyma, išduodama archyve
Tik VU archyvo darbuotojams.

Testai
Informacija apie įrašytus į DB ir neįrašytus įvertinimus iš žiniaraščių, neįrašytus į DB pažymius studentams, pažymius iš nurodyto pavadinimo dalykų; kelias to paties pavadinimo dalyko kurso dalis viename semestre.

Studentų registracija socialinei paramai gauti
Studentų prašymų teikimas socialinei paramai gauti.

Studentų socialinių paramų administravimas
Studentų prašymų pateikimas (savitarna), registravimo eiga, įsakymai, naudotojų administravimas, ataskaitos.

Pažymos apie išmokas (skiriama atskiru Rektoriaus įsakymu)
Pažymų apie išmokas ruošimas ir spausdinimas.

Studentų paskolos
Studentų gavusiųjų paskolas, išbrauktųjų arba baigusiųjų studijas sąrašai.

Studentų priėmimas į specializacijas
Studentų prašymų priėmimui į šakas administravimas, priėmimas į studijų programų šakas pagal studentų pageidavimus, sesijų rezultatus, profilinių dalykų rezultatus. Naudoja Ekonomikos ir Teisės fakultetai.

Priėmimo statistika savianalizei
Speciali ataskaita apie priėmimą į VU atskiras programas.

Studentų sąrašai (Studentų atstovybei)
Studentų sąrašai (Studentų atstovybei). Naudojama studentų pažymėjimų užsakymui.

Rašto darbų (RD) temų ir vadovų administravimas
Kursinių/ mokslo tiriamųjų darbų, baigiamųjų (bakalauro/ magistro) darbų temų ir vadovų skelbimas, įsakymų dėl darbo temų/vadovų skyrimo ruošimas ir tvirtinimas. Temų, vadovų, studentų sąrašų parengimas. Statistinės ataskaitos.

Studentų gretutinių studijų (GS) administravimas
Studentų registravimasis gretutinėms studijoms, registracijos eiga (registracija, priėmimo GS studijoms, šalinimo įsakymų ruošimas, registracijos tvarkaraščio nustatymas). Statistinės ataskaitos.

Adresų, telefonų numerių įvedimas
Informacijos apie darbuotojus koregavimas (VU telefonų knygai).

Atsiskaitymo lapelių ruošimas
Atsiskaitymo lapelių (darbuotojų darbo užmokesčio duomenų) ruošimas ir spausdinimas.

Darbuotojų dirbtos valandos
Informacija apie darbuotojų dirbtas valandas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenis. Programa skirta darbo laiko apskaitos žiniaraščio tikrinimui.

Darbuotojų ugdymas ir tobulinimas
Informacijos apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą įvedimas.

DU suvestinės ir kitos ataskaitos
Darbo užmokesčio faktas, prognozė, priskaitymai, priedų ir priemokų kontrolė, suvestinės pagal lėšų rūšis ir kt.

Padalinių telefonų numerių įvedimas
Informacijos apie padalinius įvedimas (VU telefonų knygai).

Pažyma deklaracijai VMIPersonalas
Užklausos, įvairios ataskaitos apie darbuotojus bei etatus.

Personalo direkcijos įsakymai
Personalo direkcijos įsakymų paieška pagal įvairius parametrus.

Struktūriniai fondai VUDU
Darbuotojų darbo užmokesčio informacija pagal struktūrinių fondų lėšas.

Studijų sričių ir krypčių pildymas
Informacijos apie darbuotojų kuruojamas studijų sritis ir kryptis įvedimas.

Studijų sričių ir krypčių pildymo kontrolė
Informacijos apie studijų kryptis ir sritis užpildymo kontrolė.

Tabelių pildymas
Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas.

Telekomunikacijų paslaugos
Tarnybinių mobiliųjų telefonų limitai, mokėjimo sumos ir likučiai. Fiksuoto ryšio suvestinės ir pokalbių išklotinės.

VU darbuotojų kartoteka
VU darbuotojų kortelės.

VU telefonų knyga
Darbuotojų darbo ir namų adresai bei visi telefonų numeriai.

VU darbuotojų paieška
Programa, skirta Bibliotekos darbuotojams.

Finansų ir ekonomikos direkcijos informacija
Padalinių lėšų apskaita ir kitos ataskaitos; šablonai, formos, normatyvinė informacija; duomenys apie kompiuterinę bei programinę įrangą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą, atsargas (paieška, sąrašai).

Kompiuterių, programų duomenų įvedimas
Duomenų apie kompiuterius ir programinę įrangą įvedimas.

Mokslo fondas
Mokslo fondo lėšų panaudojimo ataskaitos (FED darbuotojams).

Turto vietos žymėjimas
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto vietos žymėjimas, perdavimo aktai.

Sąmatos
Biudžetinės ir Specialiosios programos padalinių sąmatų duomenų įvedimas bei sąmatų vykdymo ataskaitos.

Kasos dokumentai
Kasos dokumentų spausdinimas (FED darbuotojams).

Žemės sklypai
Informacija apie VU turimus žemės sklypus.

Atsiliepimai

Informacija apie darbuotojus

Mano atsiskaitymo lapeliai

Mano darbo laikas

Mano dokumentai įvertinimams įvesti

Mano dosje

Mano kontaktinė informacija

Mano studijų sritys ir kryptys

VU vidinis tinklalapis

eDėstytojas

VU virtuali mokymosi aplinka (VMA, tik dėstytojams)

Avilys
Dokumentų valdymo sistema.

VIPIS
Viešųjų pirkimų informacinė sistema

Patalpų registras
Vilniaus universiteto sklypų, pastatų ir kt. patalpų charakteristikų įvedimas.

Bibliotekos ataskaitos
Bibliotekos katalogo ataskaitos (tik Bibliotekos darbuotojams)

Archyvo katalogo valdymas
Universiteto darbuotojų, studentų, rezidentų ir doktorantų bylų duomenų įvedimas bei peržiūra (tik archyvo darbuotojams)Jei darbuotojui reikia kitų, jo veiklą atitinkančių priegos teisių prie IS posistemių, reikia pateikti prašymą  DVS Avilys :
„Dokumentai“ - „Naujas vidaus doc.“ - Prašymas ITPC dėl IS posistemių naudotojų teisių suteikimo


Prisijungti prie Informacinės sistemos galima adresu: https://is.vu.lt

Darbo su Informacine sistema ypatumai: neaktyvios sesijos trukmė – 15 min. Jei šiuo laikotarpiu bus atlikti kokie nors veiksmai su duomenų baze, sesija bus pratęsta. Jei sesija baigsis, gausite apie tai pranešimą. Norint tęsti darbą, reikės iš naujo prisijungti prie IS. Nepamirškite užbaigti darbo su IS, nes tai garantuos, kad niekas nepasinaudos sistema, jei galės prieiti prie kompiuterio, palikto be priežiūros. Tam pasirinkite meniu punktą – "Baigti darbą su IS".

Kilus neaiškumams ar problemoms  rašykite užklausą ITPC pagalbos registre , kreipkitės  el. paštu: pagalba@itpc.vu.lt arba į Naudotojų aptarnavimo grupę tel. +370 5 236 6200

  • No labels