VU IS duomenų saugos reglamentavimo tikslas – nustatyti ir įgyvendinti organizacines, technines ir kitas saugos priemones, suteikiančias galimybę saugiai kompiuteriniu būdu kaupti, sisteminti, analizuoti, teikti ir administruoti su studijų procesu Vilniaus universitete susijusią informaciją.

Prašome susipažinti su aktualiais saugos dokumentais ir susijusiais teisės aktais.

Tvarkant VUSIS duomenis bei užtikrinant VUSIS duomenų saugą vadovaujamasi šiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais:

  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 2008, Nr.  22-804 );
  • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (Žin., 2004-04-30, Nr.  69-2382 );
  • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011-12-31, Nr.  163-7739 );
  • Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., Nr.  124 4488 );
  • Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu (Žin. Nr.  XII-1428)
  • Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 ( aktuali redakcija nuo 2016-08-19, pakeista Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 826 , 2016-08-11);
  • Saugos dokumentų turinio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 (Žin., 2013-08-07, Nr.  86-4310 );
  • Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 (Žin., 2013-08-07, Nr.  86-4310 );
  • Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniais saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2013-10-10, Nr.  106-5251 );